کسب و کار

کسب و کار زنان امروزه به قسمت بسیار پر رنگی در جامعه بدل گشته است. بسیاری از مشاغل حساس و پست های مدیریتی در اختیار زنان ایرانی است که در اغلب موارد از پس آن به خوبی بر آمده اند. در این بخش که به زیر دسته هایی مانند "آموزش"، معرفی بانوان موفق در سطح ملی و بین المللی" و "کارفرما ها و بانوان مستعد و جویای کار" می پردازد سعی می شود که پیمودن راه یادگیری مهارت و دانش که کلید موفقیت در قرن 21 است برای زن ایرانی آسان تر شده و در نتیجه در کار و حرفه خود موفق و موفق تر ظاهر شود؛ که از این راه تمام افراد جامعه -مردان و زنان- منتفع خواهند شد.